หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล


นางสาวรุ่งสุริยา ธำรงภูวดล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณัฐรดา แก้วม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอานุภาพ พิมมะสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายจิรัฐฏ์เกียรติ ศิริชื่นวิจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางนิภาภรณ์ พัฒนรอด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางกฤษณีย์ อิศรภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม