หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เหมาะสมตามวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ประจำปีงบประมาณ 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ปัจจุบันพัฒนาการของเด็กในระดับก่อนวัยเรียนมีความต้องการวิตามินและสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ ซึ่งควรรับประทานอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารมื้อว่างที่มีประโยชน์อีก 2-3 มื้อต่อวัน และให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ถ้าทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ จะทำให้เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญพัฒนาการของเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เหมาะสมตามวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ดีครบ ๔ ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา เป็นเด็กที่เติบโตสมวัยและฉลาดแข็งแรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก อย่างสร้างสรรค์ และสามารถไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเด็กเล็ก ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการทางด้านอาหารที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กเล็ก ให้เหมาะสมตามวัย
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาการของเด็กเล็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ     ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
4. เพื่อให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือ DSPM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
           3.1 ผู้ปกครอง และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง   จำนวน    ๓๐    คน
3.2 ผู้ปกครอง และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง   จำนวน    24    คน
3.3 ผู้ปกครอง และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูรพาโพธิ์ทองจำนวน    24    คน
ระยะเวลาดำเนินการ
ศพด.บูรพาโพธิ์ทอง   ในวันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563   ( จำนวน 1 วัน )
ศพด.บ้านดง ในอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563   ( จำนวน 1 วัน )
ศพด.บ้านอมกง ในวันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ( จำนวน 1 วัน )

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13.41 น. โดย คุณ อัฐภิญญา สระทองพิมพ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X