หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ราชกาลที่ 9  มีพระราชดำริ ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตร 67 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  ต้องจัดการเรียนรู้และส่งเสริมหาแนวทางในสร้างการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ จุดเริ่มต้นแนวคิดกับการเดินตามรอยเท้าพ่อ  แนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทำงานเป็นทีม และการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และขยายผลการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  จึงได้จัด โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างบุคคลในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
3.เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อย่างง่ายๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
4.เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เป็นกลไกหลักในการดำเนินการตามแนวทาง
5.เพื่อสร้างต้นแบบด้านการจัดการน้ำ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในการดำเนินงาน
6.เพื่อสร้างแรงจูงใจโดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.เป็นการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์

**เป้าหมายเชิงปริมาณ
พัฒนาให้ความรู้บุคคล  คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้นำหมู่บ้าน  และเครือข่ายในการพัฒนาตำบลท่าพล จำนวน 50 คน
**เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในพื้นที่ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11.06 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X