หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

ผู้สูงวัยเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอันเป็นผลมาจากความเสื่อมและความสามารถในการทำหน้าที่ลดลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา  และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ประกอบกับวัยสูงอายุต้องเผชิญกับเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ส่งผลทำให้รายได้และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย ในรายที่มีการสูญเสียคู่สมรสหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด จึงทำให้รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง บุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป ก็ทำให้รู้สึกน้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยต้องการการพึ่งพามากขึ้น รู้สึกขาดความอบอุ่นจนก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผู้สูง อายุ เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัวและสังคม การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนั้นจะพบว่า ผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง เช่น จากการเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับเป็นผู้ที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง กลุ่มผู้ที่เกษียณอายุราชการจะมีบทบาทและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง เกิดการพึ่งพิงทั้งด้านกิจวัตรประจำวันตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม จะส่งผลกระทบถึงกันและกันเป็นวงจรไม่รู้จบ มีผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็คือ การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและดำรงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ คุณค่าของผู้สูง อายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันที่ 3 สิงหาคม  ๒๕๖๓  

โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจ
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2563 เวลา 09.53 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X