หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ในเดือนเมษายน รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม ให้สำนักงานป.ป.ช.ทราบ นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลจึงได้จัดทำรายงานรูปเล่มรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลได้ดำเนินรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบรายงานและติดตามประเมินผล หรือ ระบบ e-PlanNACC เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน