หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เรื่องใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  
 

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 15 และข้อ  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 และข้อ 18  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2558 เห็นชอบการจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าประเภทตำแหน่ง  สายงาน  และระดับตำแหน่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่  25  มกราคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2558  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุม  ครั้งที่ 9 /2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2560 เห็นชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  ๓ ปี  (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  โดยมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 18.50 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน