หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
พช 0023.3/ว 6040 ซักซ้อมเเนวทางการประกันคุรภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว856 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 858 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว857 รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 11 2562 นายกและปลัด  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว857 รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 11 2562 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 6050 โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 6051 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 6061 รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 6062 โครงการประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  [ 13 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 852 แจ้งการใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 6004 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว5989 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    
 
พช0023.2/17061 ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ฉบับที่2  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 408